Máy lạnh panasonic

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N18VKH-8 (2019) Mono
14.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N24VKH-8 (2019) Mono
20.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9WKH-8
8.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12WKH-8
10.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18WKH-8
17.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU24WKH-8
23.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U9VKH-8 (2019) Inverter
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U12VKH-8 (2019) Inverter
11.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U18VKH-8 (2019) Inverter
18.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U24VKH-8 (2019) Inverter
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU9UKH-8 (2018) Inverter
10.450.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU12UKH-8 (2018) Inverter
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU18UKH-8 (2018) Inverter
19.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-S-18PU1H5/U-18PV1H5
21.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5
24.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-21PU2H5-8
29.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
25.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5
29.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-24PU2H5-8
31.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
31.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-30PU2H5-8
34.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H5
33.600.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-34PU2H5-8
37.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8
41.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H5
39.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
18.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
27.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
36.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện