Máy lạnh treo tường - Panasonic

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N18VKH-8 (2019) Mono
14.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N24VKH-8 (2019) Mono
20.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9WKH-8
8.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12WKH-8
10.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18WKH-8
17.300.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU24WKH-8
23.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U9VKH-8 (2019) Inverter
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U12VKH-8 (2019) Inverter
11.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U18VKH-8 (2019) Inverter
18.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U24VKH-8 (2019) Inverter
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU9UKH-8 (2018) Inverter
10.450.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU12UKH-8 (2018) Inverter
12.500.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU18UKH-8 (2018) Inverter
19.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện