Máy lạnh treo tường - Panasonic

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (2020) Mono
7.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N12WKH-8 (2020) Mono
9.550.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N18XKH-8 Mono
14.800.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS N24VKH-8 (2019) Mono
20.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU9XKH-8
9.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU12XKH-8
11.000.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU18XKH-8
17.150.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XPU24WKH-8
23.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U9VKH-8 (2019) Inverter
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U12VKH-8 (2019) Inverter
11.700.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U18VKH-8 (2019) Inverter
19.100.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS U24VKH-8 (2019) Inverter
25.200.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU9UKH-8 (2018) Inverter
10.950.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU12UKH-8 (2018) Inverter
13.400.000 VNĐ
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic CU/CS XU18UKH-8 (2018) Inverter
20.900.000 VNĐ
Tiết kiệm điện